gebouwS.jpg


\ OVERHEID

 

De gemeentelijke en provinciale overheden krijgen steeds meer bevoegdheden op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw. Ruimtelijke uitvoeringsplannen worden bijvoorbeeld al enige tijd niet langer goedgekeurd door de provinciale of Vlaamse overheid. Gemeenten en steden kunnen ook steeds meer zelf beslissen over vergunningsdossiers. Samen met de bevoegdheden, wordt soms ook de begeleiding en adviesverlening vanuit de provincie en vanuit het Departement Omgeving losgelaten door een verschuiving van takenpaketten. 

RAUM wil een houvast zijn voor overheden die op zoek zijn naar begeleiding op vlak van ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld bij de opmaak van visiedocumenten zoals een structuurplan (volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), een beleidskader (conform het Witboek, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen), een ruimtelijk uitvoeringsplan, een verordening of de beoordeling van een planologisch attest. RAUM maakt deze instrumenten niet zelf op, maar biedt de overheid de nodige ondersteuning om de opmaak van een instrument in huis te houden,  bijvoorbeeld door een juridisch nazicht van de RUP-voorschriften, het bewaken van de focus bij de opmaak van allerlei wettelijk verplichte documenten, zoals een procesnota, het bewaken van de coherentie tussen visie en uitwerking, het opvolgen van alle wetswijzigingen om bijvoorbeeld de procedure inzake plan-MER-integratie correct te doorlopen, en het helpen beantwoorden van bezwaren in het kader van een openbaar onderzoek. Hierdoor zorgt RAUM voor kwaliteitsbewaking bij het opgemaakte instrument. RAUM volgt bovendien alle wetswijzigingen (zoals de wetgeving omtrent de omgevingsvergunning en het omgevingsloket, het integratiedecreet waarbij de effectenbeoordelingen geïntegreerd worden in het planproces, de gevolgen van diverse omzendbrieven, alle wetgeving in verband met MER...) nauwgezet op de voet zodat u een betrouwbaar en correct antwoord krijgt op al uw vragen.

RAUM biedt tevens advies aan overheden bi vergunningverlening en bij concrete vergunningsdossiers. Elk concreet project kan een gelegenheid zijn om de visie van de overheid op vlak van ruimtelijke ordening uit te voeren. RAUM adviseert de overheid hierin, bijvoorbeeld door samen een juridisch correcte motivatie uit te werken om het dossier al dan niet te vergunnen en door opgeworpen bezwaren te beantwoorden.